Obchodní podmínky BUBO TRANS

 

 

1.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují k poskytování služeb zprostředkování tuzemské a mezinárodní přepravy (dále jen „Služby“) společností BUBO trans s.r.o., IČ 066 28 842, se sídlem Masarykova 723/96, Rudná, PSČ 252 19 (dále jen „Společnost“) prostřednictvím internetového portálu www.bubotrans.cz (dále jen „Portál“).

 

1.2.       Práva a povinnosti vyplývající z těchto OP se vztahují na veškeré Služby poskytované Společností třetím osobám (dále jen „Klienti“).

 

1.3.       Služby nejsou určené pro spotřebitele.

 

1.4.       Objednáním Služby Klient s obsahem těchto OP souhlasí a zavazuje je dodržovat.

 

1.5.       Znění OP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

 

2.           UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.       Klient, který chce využívat Služby poskytované Společností, je povinen zaregistrovat si prostřednictvím Portálu svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).

 

2.2.       Uživatelský účet slouží k objednávání Služeb a ke sledování stavu vyřízení konkrétní objednávky.

 

2.3.       Při registraci Uživatelského účtu je Klient povinen uvádět správné a pravdivé údaje.

 

2.4.       Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Klient při jejich změně povinen aktualizovat.

 

2.5.       Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen uchovávat přístupové údaje k Uživatelskému účtu v tajnosti

 

2.6.       Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, poskytovatele internetového připojení nebo poskytovatele web hostingu.

 

 

 

 

 

3.           OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB

 

3.1.       Služby zprostředkování transportu si Klienti objednávají prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Nebo odsouhlasením nabídky společnosti v e-mailové komunikaci.

 

3.2.       Při objednávce Služby jsou Klienti povinni pravdivě a úplně vyplnit veškeré části objednávkového formuláře, tedy především, množství, hmotnost, velikost a tvar zásilky, druh zboží, místo vyzvednutí zásilky, místo určení zásilky, osobu adresáta, jakou službou a další specifika zásilky a její přepravy.

 

3.3.       Společnost na základě plně vyplněné poptávky vyhledá vhodné možnosti přepravy zásilky a tyto Klientovi předloží prostřednictvím Uživatelského účtu Klienta. Součástí navržených možností přepravy bude i specifikace přepravce, který přepravu zásilky uskuteční (dále jen „Přepravce“) a cena Služby.

 

3.4.       Pokud bude objednávka Klienta neúplná nebo neurčitá, může Společnost vyzvat Klienta k doplnění či upřesnění jeho objednávky.

 

3.5.       Společnost má právo objednávku odmítnout.

 

 

4.           UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

4.1.       Pokud si Klient vybere způsob přepravy zásilky z nabídek navržených Společností na základě objednávky Klienta a tento výběr potvrdí přes svůj Uživatelský účet, nebo e-mail je tento výběr pro Klienta závazný. Okamžikem potvrzení výběru způsobu přepravy dojde k uzavření smlouvy mezi Klientem a Společností (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy bude závazek Společnosti zprostředkovat přepravu konkrétní zásilky Klientem zvoleným Přepravcem, a odpovídající závazek Klienta uhradit Společnosti za zprostředkování přepravy na základě vystavené faktury.

 

4.2.       Nedílnou součástí každé Smlouvy jsou tyto OP ve znění účinném v okamžiku uzavření Smlouvy.

 

4.3.       Kromě těchto OP jsou pro Klienta závazné i obchodní, reklamační, přepravní či jiné obdobné podmínky Přepravce, který bude dle volby Klienta přepravu zásilky provádět.

 

4.4.       V případě, že Společnost zjistí, že informace zadané Klientem v objednávce nejsou pravdivé nebo úplné, že zásilka nebo její doručení porušuje závazné právní předpisy nebo tyto OP, že Klientem označeného odesílatele nebo příjemce zásilky nelze zastihnout, případně že zásilku není možné doručit z jiného důvodu nezaviněného Společností, je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit. Klient se v takovém případě zavazuje nahradit Společnosti náklady, které Společnost se zakázkou měla.

 

 

 

5.           CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY     

 

5.1.       U každé  nabídky přepravy zásilky uvede Společnost i cenu Služby bez DPH. Součástí ceny jsou veškeré náklady spojené s poskytnutím Služby včetně ceny samotné přepravy.

 

5.2.       Klient bere na vědomí, že nabídnutá cena je kalkulována na základě informací, které Klient uvedl ve své objednávce. V případě, že Společnost nebo Přepravce při realizaci transportu zjistí, že některé údaje uvedené v objednávce Klienta neodpovídají skutečnosti (např. nepřesnost v množství, hmotnosti, rozměrech, tvaru nebo typu zásilky, atd.), případně Společnosti nebo Přepravci vzniknou v souvislosti s přepravou zásilky další náklady z důvodu nezaviněném Společností nebo Přepravcem (např. potřeba dodatečného zabalení či zajištění zásilky, nemožnost zastihnout odesílatele / adresáta při pokusu o vyzvednutí / doručení zásilky, atd.) může být cena Služby poměrně navýšena. Klient se v takovém případě zavazuje uhradit Společnosti takto navýšenou cenu Služby. Klient souhlasí s tím, že o navýšení ceny Služby z výše uvedených důvodu nemusí být před realizací přepravy informován.

 

5.3.       K ceně Služby bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné výši.

 

5.4.       Klient se zavazuje uhradit cenu Služby na základě faktury vystavené a zaslané Společností (emailem, poštou nebo prostřednictvím Uživatelského účtu Klienta) po uzavření Smlouvy, a to ve lhůtě splatnosti uvedené v této faktuře a na bankovní účet Společnosti uvedený v této faktuře.

 

5.5.       Společnost si vyhrazuje právo zahájit poskytování Služby až po plném uhrazení ceny Služby dle vystavené faktury.

 

5.6.       V případě prodlení Klienta s uhrazením ceny Služby je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit a Službu Klientovi neposkytnout.

 

 

6.           POVINNOSTI KLIENTA

 

6.1.       Klient je povinen zásilku pro přepravu dostatečně zabalit a zajistit.

 

6.2.       Klient není oprávněn využívat Služby k účelu, který je v rozporu s právními předpisy platnými v České republice a/nebo ve státu určení zásilky, nebo který tyto předpisy obchází.

 

6.3.       Klient je povinen poskytnout Společnosti přesné a úplné informace týkající se zásilky a požadavků na její přepravu. Klient je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o jakékoliv změně týkající se zásilky nebo jejího doručení.

 

6.4.       Klient je povinen zajistit, aby na udané adrese vyzvednutí byla přítomna osoba, která zásilku Přepravci nebo jeho kurýrovi předá, a aby na udané adrese doručení zásilky byla přítomna osoba, která doručovanou zásilku převezme.

 

6.5.       Klient je dále povinen zajistit, aby osoba, která zásilku převzala, si obsah a stav doručované zásilky ihned zkontrolovala. Pokud by byl obsah přepravou znehodnocen. Je nutné podat informaci o této skutečnosti do 3 prac. dní. Včetně veškeré dokumentace. (fotografie, přesný popis zboží, hodnotu a fakturu).

 

6.6.       Klient je povinen pravidelně sledovat svůj Uživatelský účet pro případ, že by Společnost zasílala Klientovi nějaká upozornění prostřednictvím Uživatelského účtu.

 

6.7.       Klient je povinen uhradit Společnosti cenu Služby dle faktury vystavené Společností.

 

 

7.           REKLAMACE

 

7.1.       V případě, že dojde k vadnému plnění ze strany Společnosti při poskytování Služby, je Klient oprávněn Službu u Společnosti reklamovat. Klient je povinen reklamovat vadu Služby bez zbytečného odkladu poté, co se o této vadě dozví. Pozdější reklamaci je Společnost oprávněna odmítnout jako opožděnou.

 

7.2.       Klient bere na vědomí, že Společnost poskytuje Služby spočívající ve zprostředkování přepravy. Samotnou přepravu poskytuje Přepravce, kterého si Klient z nabídky Společnosti zvolí. V případě, že se vada týká plnění poskytovaného Přepravcem, bude Klient tuto vadu reklamovat u společnosti, a to za podmínek stanovených pro reklamaci Přepravcem.

 

 

8.           ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

8.1.       Společnost odpovídá Klientovi za skutečnou škodu, dle smluvních podmínek CMR, kterou mu způsobí porušením své povinnosti stanovené Smlouvou, těmito OP nebo obecně závaznými předpisy. Připojištění zásilky kryje 100% hodnoty zásilky v případě ztráty či poškození. Připojištění je volitelná položka, kterou si klient volí v objednávce. Společnost neodpovídá za případný ušlý zisk nebo následnou škodu. Společnost dále neodpovídá za škodu, jejíž vznik nemohla ani při vynaložení obvyklé péče odvrátit, kterou nemohla předvídat, nebo která vznikla na základě zásahu vyšší moci.

 

8.2.       V případě vzniku nároku Klienta na náhradu škody vůči Společnosti je Klient povinen doložit Společnosti výši škody, která mu vznikla.

 

8.3.       Pokud Klientovi vznikne škoda v souvislosti s přepravou zásilky (např. dojde k poškození či ztrátě zásilky), odpovídá za takovou škodu Klientovi Přepravce, kterého si Klient z nabídky Společnosti zvolil. Výše plnění se odvíjí od toho zda-li byla zásilka pro přepravu připojištěna, nebo se řídila běžnými úmluvami CMR. Klient v takovém případě uplatní nárok na náhradu škody u společnosti, která reklamaci u přepravce vyřizuje.

 

 

 

8.4.       Klient odpovídá Společnosti za škodu, kterou Společnosti způsobí porušením své povinnosti stanovené Smlouvou, těmito OP nebo obecně závaznými předpisy.

 

 

 

 

 

9.           OSOBNÍ ÚDAJE

 

9.1.       V případě, že Klient v rámci uzavírání Smlouvy nebo jinak v rámci čerpání Služeb poskytne Společnosti jakékoli údaje považované závaznými předpisy za osobní údaje, poskytuje tímto Společnosti souhlas s tím, aby Společnost tyto údaje pro potřeby poskytování Služeb a pro potřeby vedení Uživatelského účtu Klienta zpracovávala a uchovávala.

 

9.2.       Zpracováním osobních údajů Klienta může Společnost pověřit třetí osobu. Klient souhlasí s tím, aby Společnost předala osobní údaje Klienta Přepravci.

 

9.3.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro potřeby poskytování Služeb a zajištění plnění povinností ze Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy však tak, aby byly ochráněny před zneužitím.

 

 

10.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1.    Práva a povinnosti Společnosti a Klienta související s uzavřením Smlouvy a poskytováním Služeb se nad rámec úpravy Smlouvy a těchto OP řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 

10.2.    V případě, že v souvislosti s poskytováním Služeb dojde mezi Klientem a Společností ke sporu a tento nebude možné vyřešit smírně, bude místně příslušným soudem pro řešení sporu obecný soud Společnosti, tedy Okresní soud Praha-západ.

 

10.3.    V případě změny znění OP je nové znění OP účinné od data uvedeného v závěrečných ustanoveních těchto OP.

 

10.4.    Toto znění OP nabývá účinnosti dne 15. 10. 2019.